Dzisiaj jest r.

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Dalików

Gmina Dalików od 1 września 2012 r. realizuje Projekt
„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Dalików”.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-10-070/11-00 z dnia 3 kwietnia 2012 r.

Celem projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Dalikowie i Domaniewie funkcjonujących w gminie Dalików, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych w roku szkolnym 2012/2013.

Cele szczegółowe projektu to:
 • zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidulnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,
 • stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne,
 • zminimalizowanie zaburzeń umiejętności szkolnych u uczestników zajęć poprzez realizację zajęć dodatkowych,
 • zminimalizowanie wad postawy u uczestników zajęć poprzez realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
 • rozwinięcie uzdolnień uczestników zajęć poprzez realizację zajęć dodatkowych w kierunku nauk matematyczno-przyrodniczych.
 • Na realizację projektu Gmina Dalików otrzymała dotację w wysokości 70.797,00 zł.
  Otrzymane środki przeznaczone są na przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz na doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce niezbędne do przeprowadzenia tych zajęć.
  Dobór dzieci do uczestnictwa w projekcie został dokonany w oparciu o przeprowadzoną przez szkoły diagnozę. Diagnoza została przeprowadzona przez zespół nauczycieli z udziałem lekarza. W zajęciach biorą udział uczniowie, u których zdiagnozowano określone problemy, a w zajęciach rozwijających biorą udział dzieci o szczególnych uzdolnieniach.

  W ramach projektu w roku szkolnym 2012/2013 odbywają się:
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji w SP Dalików – zajęcia dla 3 grup 5-8 osobowych, 30 godz. na grupę w całym okresie, razem 90 godz.,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP Dalików – zajęcia dla 3 grup 5-8 osobowych, 30 godz. na grupę w całym okresie, razem 90 godz.,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w SP Dalików – zajęcia dla 6 grup 4 osobowych, 30 godz. na grupę w całym okresie, razem 180 godz.,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w SP Dalików – zajęcia dla 6 grup 7-8 osobowych, 30 godz. na grupę w całym okresie, razem 180 godz.,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji w SP Domaniew – zajęcia dla 3 grup 5-8 osobowych, 30 godz. na grupę w całym okresie, razem 90 godz.,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w kierunku nauk matematyczno-przyrodniczych w SP Domaniew – zajęcia dla 4 grup 7-8 osobowych, 30 godz. na grupę w całym okresie, razem 120 godz.,

 • Okres realizacji projektu: od 1.09.2012 r. do 30.08.2013 r.

  Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

  Copyright © 2018 SP w Domaniewie