Dzisiaj jest r.

Kalendarz szkolny na rok 2017/2018 Szkoły Podstawowej w Domaniewie

z uwzględnieniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych


1Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2017 r.
4 września 2017 r. podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2017 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia)
3Ferie zimowe29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia)
4Wiosenna przerwa świąteczna29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia)
5Egzaminy gimnazjalny 18 – 20 kwietnia 2018 r.
18 kwietnia 2018 r. – część humanistyczna, 19 kwietnia 2018 r. część matematyczno – przyrodnicza, 20 kwietnia 2018 r. - język obcy nowożytny
6Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych22 czerwca 2018 r.
(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)
7Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia)Dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone zostały na podstawie kalendarza roku szkolnego na 2017/2018, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych szkoły tj. organizacji dowozów uczniów do szkoły.


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


  • 18-20 kwietnia 2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas szkoły podstawowej

  • 2 maja 2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej

  • 21 czerwca 2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej


  • W powyżej wymienionych dniach NIE BĘDĄ odbywały się zajęcia dydaktyczne.

    § 6a cyt. rozporządzenia nakłada na szkołę obowiązek organizacji zajęć wychowawczo-opiekuńczych w dni wolne, ustalone przez dyrektora szkoły na podstawie § 5 ust. 1. Oznacza to, że w tym dniu opieką powinni być objęci wszyscy uczniowie, którzy przyjdą do szkoły. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są, bowiem dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli.

    Podstawa prawna: rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.) - § 5 ust. 1, ust. 2 pkt. 3, § 6a;

    Copyright © 2018 SP w Domaniewie